3.9?m emission and energy transfer in ultra -low OH-, Ho 3+/Nd 3+co -doped fluoroindate glasses

论文编号:  
作者:   Wang, Ruicong; Zhang, Jiquan; Zhao, Haiyan; Wang, Xin; Jia, Shijie; Guo, Haitao; Dai, Shixun; Zhang, Peiqing; Brambilla, Gilberto; Wang, Shunbin; Wang, Pengfei
刊物名称:   JOURNAL OF LUMINESCENCE
所属学科:  
论文题目:   3.9?m emission and energy transfer in ultra -low OH-, Ho 3+/Nd 3+co -doped fluoroindate glasses
发表年度:   2023
卷:  
期:  
页:  
联系作者:  
收录类别:  
影响因子:  
参与作者:  
备注:  
   

关闭窗口

返回首页