Simulation of microchannel plate photomultiplier tube in high magnetic fields

论文编号:  
作者:   Chen, Ping; Yuan, Xiaohui; Tian, Jinshou; Wang, Xing; Wen, Wenlong; Guo, Lehui; Tian, Liping; Lu, Yu; Liu, Hulin; Wei, Yonglin; Pei, Chengquan; He, Kai; Sai, Xiaofeng; Wei, Wenqing; Deng, Yanqing; Zhao, Xu
刊物名称:   NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT
所属学科:  
论文题目:   Simulation of microchannel plate photomultiplier tube in high magnetic fields
发表年度:   2019
卷:   936
期:  
页:   580
联系作者:  
收录类别:  
影响因子:  
参与作者:  
备注:  
   

关闭窗口

返回首页