Continuous artificial synthesis of glucose precursor using enzyme-immobilized microfluidic reactors

论文编号:  
作者:   Zhu, Yujiao; Huang, Ziyu; Chen, Qingming; Wu, Qian; Huang, Xiaowen; So, Pui-Kin; Shao, Liyang; Yao, Zhongping; Jia, Yanwei; Li, Zhaohui; Yu, Weixing; Yang, Yi; Jian, Aoqun; Sang, Shengbo; Zhang, Wendong; Zhang, Xuming
刊物名称:   NATURE COMMUNICATIONS
所属学科:  
论文题目:   Continuous artificial synthesis of glucose precursor using enzyme-immobilized microfluidic reactors
发表年度:   2019
卷:   10
期:  
页:  
联系作者:  
收录类别:  
影响因子:  
参与作者:  
备注:  
   

关闭窗口

返回首页