Lunar farside to be explored by Chang'e-4

论文编号:  
作者:   Wu, Weiren; Li, Chunlai; Zuo, Wei; Zhang, Hongbo; Liu, Jianjun; Wen, Weibin; Su, Yan; Ren, Xin; Yan, Jun; Yu, Dengyun; Dong, Guangliang; Wang, Chi; Sun, Zezhou; Liu, Enhai; Yang, Jianfeng; Ouyang, Ziyuan
刊物名称:   NATURE GEOSCIENCE
所属学科:  
论文题目:   Lunar farside to be explored by Chang'e-4
发表年度:   2019
卷:   12
期:   4
页:   222
联系作者:  
收录类别:  
影响因子:  
参与作者:  
备注:  
   

关闭窗口

返回首页